Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, gdzie każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.),oraz również do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, osób trzecich i poszanowania dobrych obyczajów.

3. Każda osoba dokonując rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i tym samym oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2. Słowniczek

1) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.asukces.pl, oraz wszystkie informację dostępne na stronie.
2) Administracja Serwisu – Osoby aktualizujące serwis i dbające o jego utrzymanie.
3) Treść Serwisu – wszelkiego rodzaju teksty, nagrania audio i video zamieszczane na stronie serwisu.
4) Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba dokonująca rejestracji w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail.
5) Administrator Danych – osoba zajmująca się przetwarzaniem danych osobowych w związku z działalnością serwisu.
6) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

§ 3. Ochrona praw autorskich

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów dostępnych w ramach Serwisu jedynie w celu użytku własnego. Jakiegokolwiek wykorzystywanie ww. materiałów w innym celu jest dozwolone jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgodny przez Administratora Serwisu.
2. Zabronione jest wykorzystywanie niniejszych materiałów w celach reklamowym i komercyjnym dotyczy to wszystkich treści, materiałów audio oraz video zawartych w Serwisie i będących własnością intelektualną asukces.pl. Ich wykorzystanie jest możliwe jedynie przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Administratora Serwisu
3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do niekwestionowanego przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się, że zamieszczonych treści w serwisie oraz treści jakie otrzyma drogą mailową od Administratora Serwisu nie będzie:
a) odsprzedawał,
b) rozpowszechniał,
c) oddawał,
d) wymieniał,
e) modyfikował
f) podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do naruszenia przepisów prawa oraz dobra osobiste autora/autorów oraz Administratora Serwisu.

4. Wszelkie treści, nagrania audio i video znajdujące się w Serwisie www.asukces.pl stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszystkie treści jakie są zamieszczane w ww. Serwisie mają charakter rozrywkowy i są one subiektywną opinią autora. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania przez Użytkowników z zawartych w Serwisie treści. Skutki powyższych działań obciążają jedynie Użytkowników.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści wiadomości kierowanej przez Użytkowników do Administratora Serwisu, ma to związek z funkcjonowaniem Serwisu.